Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

1.1 Προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασία, η Εταιρεία με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «PHARMA PLUS» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003951901000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της οδού Αγίας Μαρίνας 12, Τ.Κ. 190 02, θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα ή/και στη συνοδευτική σας επιστολή, καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα και δεδομένα σας που παρέχονται σε Εμάς από τρίτους φορείς αναζήτησης εργασίας ή ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, κατά περίπτωση.

1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

 

2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία «PHARMA PLUS» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι σκοποί, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και/ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρεία διευκρινίζονται στην παρούσα Δήλωση.

 

3.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η συγκατάθεσή σας για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία στην Εταιρεία.

 

4.ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όσον αφορά τους υποψηφίους μας καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνουν εν γένει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δεδομένα για την προηγούμενη απασχόλησή σας, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό ή/και τη συνοδευτική επιστολή σας προς την Εταιρεία.

4.2 Σε περίπτωση που προσκληθείτε για συνέντευξη, ενδέχεται, επιπλέον, να συλλέξουμε και κάποια άλλα προσωπικά δεδομένα, καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για συγκεκριμένες θέσεις.

 

5.ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

5.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποφασίσουμε για την καταλληλότητά σας να εργαστείτε στη θέση για την οποία αιτηθήκατε, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και κατάταξης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας, καθώς και προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδό σας.

5.2 Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης προσωπικού αλλά και στο πλαίσιο των απαιτούμενων ελέγχων, ιδίως για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας και του ιστορικού σας.

5.3 Εάν η αίτησή σας δεν εγκριθεί, θα θέλαμε να διατηρήσουμε αρχείο των πληροφοριών σας για ένα (1) έτος, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σε περίπτωση που προκύψουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5.4 Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

 

6.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο στους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε εργαζόμενους της Εταιρείας που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κάθε φορά θέση εργασίας.

6.2 Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας μας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σε παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, για σκοπούς ανάπτυξης συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης, σε εταιρείες απασχόλησης/εταιρείες συμβούλων, προκειμένου να μας βοηθήσουν στον εντοπισμό και την πρόσληψη κατάλληλων υποψηφίων ή σε εταιρείες που έχουν συμβληθεί με εμάς για την διεκπεραίωση ελέγχων του ιστορικού του κάθε υποψηφίου. Απαγορεύουμε στους εν λόγω αποδέκτες να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.3 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.

 

7.ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ       

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.2 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

7.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

 

8.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.2 Εάν αποδεχτείτε μια πρόταση συνεργασίας μαζί μας, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πριν την πρόσληψή σας, θα αποτελέσουν μέρος του προσωπικού σας αρχείου σε εμάς και θα διατηρηθούν καθ’ όλη την διάρκεια απασχόλησής σας στην Εταιρεία, καθώς και για κάποια επιπλέον έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.3 Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν σας προσλάβει, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του βιογραφικού σας, προκειμένου να θέτουμε υπόψη σας τυχόν νέες θέσεις εργασίας.

8.4 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών μας ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών απαιτήσεων.

 

9.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση των τηρούμενων από εμάς προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

9.2 Μπορείτε, τέλος, να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

9.3 Τα ως άνω δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκείτε επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected]

9.4 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

 

10.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

 

11.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected]